Ochrana súkromia

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou - nepodnikateľom, uvedie v záväznej objednávke svoje meno, priezvisko, adresu kam má byť doručená zásielka s tovarom, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupuje fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, uvedie v záväznej objednávke aj svoje obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, pokiaľ sa líši od adresy doručenia.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu - spracovateľa.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime po prihlásení na stránke www.pandareading.sk v časti „Môj účet“.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené a ani poskytnuté tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov doručovateľovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky (meno,dodacia adresa, telefón).