Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa (kupujúceho) a prevádzkovateľa internetového obchodu www.pandareading.sk (predávajúceho) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom a majiteľom stránky www.pandareading.sk je Ing. Ľubica Kemp, Brečtanová 13008/4B, 831 01 Bratislava, zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, číslo živnostenského registra: 102-22247, IČO: 35329335, DIČ: 1036729683.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre obe strany záväzné.

Objednávka tovaru

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.pandareading.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, pokiaľ budú akceptovať tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania elektronického formulára so záväznou objednávkou tovaru. Kupujúci zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pri objednávaní tovaru je zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodu a odoslanie tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov doručovateľovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky (meno, adresa, telefón). Po odoslaní bude objednávka spracovaná a na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim.


Ceny a akcie
Ceny titulov vychádzajú z katalógových cien jednotlivých vydavateľov. Všetky ceny sú uvádzané v mene euro a vrátane DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

Cena tovaru nezahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru zo skladu predávajúceho na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim alebo iné voliteľné služby. Poštovné sa účtuje podľa spôsobu dodania a platby, ktoré si kupujúci vybral pri objednávke tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Všetky zľavy uvedené pri jednotlivých tituloch platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak.


Stornovanie objednávky
Kupujúci môže bezplatne stornovať alebo upraviť objednávku telefonicky alebo emailom, avšak najneskôr do doby vyskladnenia tovaru. O vyskladnení bude kupujúci upovedomený mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v plnom rozsahu alebo v jej časti v prípade, že predávajúci nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v cene uvedenej v objednávke. V takom prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho okamžite po zistení situácie za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená na účet do 15 dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.


Dodacie podmienky a poštovné
Dĺžka doručenia tovaru “skladom” na adresu, ktorú zákazník uviedol v záväznej objednávke ako dodaciu adresu, závisí od výberu spôsobu doručenia a býva obvykle 1-3 pracovné dni. V prípade, ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní od dátumu objednávky, má kupujúci právo po uplymutí tejto lehoty od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ku každej zásielke je priložený 1 originál daňového dokladu-faktúry, ktorý slúži zároveň ako dodací a zaručný list. Poštovné je uvedené v cenníku:

Spôsob dopravy

Spôsob platby

Suma objednávky do 49 eur

Suma objednávky nad 49 eur

Slovenská pošta

vopred

2,10 eur

0 eur

Slovenská pošta

dobierka

3,10 eur

1,00 eur

Kuriér na adresu

vopred

3,40 eur

0,99 eur

Kuriér na adresu

dobierka

4,40 eur

1,99 eur

Osobný odber

vopred

0 eur

0 eur

Uvedené ceny platia pre doručenie na území Slovenskej republiky a poslaní celej objednávky v jednej zásielke.

Cenu za doručenie do zahraničia vypočíta predávajúci kupujúcemu v závislosti od hmotnosti zásielky podľa sadzobníka Slovenskej pošty, a.s. Objednávka tovaru sa v tomto prípade stáva záväznou až po odsúhlasení vypočítaného poštovného zákazníkom.

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte alebo boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme zásielku od doručovateľa, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie zásielky. Toto neplatí v prípade, že kupujúci stornoval objednávku v zmysle týchto obchodných podmienok.

Osobný odber tovaru je možný v kníhkupectve v Bratislave na Stromovej ulici č.36 v čase otváracích hodín.


Spôsob platby
Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov platby za tovar:

  • Platba v hotovosti: dobierka
  • Platba kartou: prostredníctvom platobnej brány TrustCard je možné platiť kartami Visa, MasterCard, Maestro
  • Platba okamžitým bankovým prevodom: elektronické bankovníctvo prostredníctvom patobnej brány TrustPay (ČSOB, Fio Banka, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, SBERBANK, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VUB banka)
  • Prevod alebo vklad na účet

Platobný proces s TrustPay / TrustCard spĺňa najvyššie štandardy ochrany údajov. Ani obchodník ani TrustPay nemá prístup k citlivým údajom, ktoré zákazník zadáva pri platbe (napr. číslo karty, CVV kód, detaily účtu, prihlasovacie údaje k účtu a pod). Obchodník dostáva len informáciu o úspešnosti transakcie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je opravnený reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode www.pandareading.sk u predávajúceho. Nekompletnosť zásielky, poškodenie tovaru alebo prijatie iného ako objednaného tovaru je potrebné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky emailom na adresu info@pandareading.sk alebo telefonicky v pracovné dni na tel.č. 0917 25 90 92. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia tovaru alebo prijatia nesprávneho tovaru nemusia byť uznané. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo za kupujúcim nesprávne uvedenú dodaciu adresu, ani za obsah knihy oficiálne vydanej vydavateľom.
Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri jeho preberaní a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutmé v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčinené prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu Panda - Easy English Reading, Stromová 36, 831 01 Bratislava, k tovaru priloží kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý obržal spolu s tovarom. Bez tohto dokladu nebude tovar prijatý na reklamáciu. Odporúča sa tovar zaslať ako doporučnú zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Po obdržaní reklamovaného tovaru bude kupujúci kontaktovaný. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. má kupujúci, ktorý uzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim ako súkromná osoba (nepodnikateľ), možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevziatia tovaru.

V súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č.102/2014 Z.z. nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Panda - Easy English Reading, Stromová 36, 831 01 Bratislava. Na tento účel môže kupujúci použiť vzor oznámenia o odstúpení od zmluvy, ktorý je k dispozícii nižšie.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Panda - Easy English Reading, Stromová 36, 831 01 Bratislava. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý bol zaslaný s tovarom. Odporúča sa tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, tovar zaslaný dobierkou predávajúci nepreberá. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil kupujúci iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke predávajúceho. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Vzor oznámenia o odstúpení od zmluvy

Komu: Ing. Ľubica Kemp, Brečtanová 4B, 831 01 Bratislava, email: info@pandareading.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar : ................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
Meno a priezvisko zákazníka ..............
Adresa zákazníka ..............

Podpis zákazníka ..............................................................
(iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) ..............

V .....................................
dňa ................................


* Nehodiace sa prečiarknite.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou - nepodnikateľom, uvedie v záväznej objednávke svoje meno, priezvisko, adresu kam má byť doručená zásielka s tovarom, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupuje fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, uvedie v záväznej objednávke aj svoje obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, pokiaľ sa líši od adresy doručenia.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu - spracovateľa.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime po prihlásení na stránke www.pandareading.sk v časti „Môj účet“.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené a ani poskytnuté tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov doručovateľovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky (meno,dodacia adresa, telefón).


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.č.: 02/ 58272 172, 02/ 58272 104
Fax č. 02/ 58272 170

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pandareading.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.decembra 2016 a plne nahrádzajú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.