Všeobecné podmienky knižnice

Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa služby (klienta knižnice) a prevádzkovateľa internetovej knižnice na stránke www.pandareading.sk (knižnice).

Prevádzkovateľom a majiteľom stránky www.pandareading.sk je Ing. Ľubica Kemp, Brečtanová 13008/4B, 831 01 Bratislava, zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, číslo živnostenského registra: 102-22247, IČO: 35329335, DIČ: 1036729683.
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom služby a prevádzkovateľom internetovej knižnice vzniká na základe odoslania elektronického formulára so záväznou objednávkou členstva a riadi sa týmito Všeobecnými podmienkami knižnice, ktoré sú pre obe strany záväzné.


Registrácia
Každá osoba, ktorá chce využívať služby knižnice sa musí zaregistrovať na stránke www.pandareading.sk. Pri registrácii a objednávaní členstva je objednávateľ povinný vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné na vznik členstva a zasielanie kníh objednávateľovi, najmä svoje meno, priezvisko, adresu kam majú byť doručované zásielky s knihami, telefónne číslo a e-mail. Prevádzkovateľ knižnice sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom plnenia zmluvných povinností a nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov doručovateľovi za účelom bezproblémového doručovania zásielok. Osoba, ktorá registruje svoje osobné údaje musí mať minimálne 18 rokov.

Objednávka a vznik členstva
Členstvo v knižnici sa objednáva v sekcii Knižnica – Platba členského. Objednávateľ služby zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a na emailovú adresu uvedenú objednávateľom pri registrácii bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom knižnice.

Členstvo v knižnici vzniká dňom prvej úhrady členského poplatku, pričom úhradou členského poplatku sa myslí pripísanie peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa služby. Faktúru ku každej objednávke si môže klient pozrieť v sekcii Môj účet.

Členstvo v knižnici sa automaticky predlžuje a klientovi vzniká povinnosť platiť členské poplatky v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami knižnice až do doby, kým nie je členstvo ukončené klientom alebo knižnicou v súlade s podmienkami definovanými ďalej v článku „Ukončenie členstva“.

Platby členského poplatku
Členský poplatok sa platí vopred. Každý ďalší členský poplatok sa platí po vyčerpaní predplatených výmen, najneskôr však v posledný deň platnosti aktuálneho členstva. Pokiaľ má klient v posledný deň platnosti členstva registrované nerealizované výmeny, tieto sa mu prenášajú do ďalšieho predplateného obdobia, avšak maximálne v počte 2. Po ukončení členstva si klient nemôže nárokovať žiadnu kompenzáciu finančného alebo nefinančného charakteru za nevyužité výmeny.
Dátum platnosti členstva sa aktualizuje po každej platbe členského poplatku a klientovi sa zobrazí po kliknutí na ikonku Členstvo.

Ceny
Ceny sú zmluvné a uvádzané v mene euro, vrátane DPH. Prevádzkovateľ knižnice nie je platcom DPH.
Ceny uvedené v sekcii Knižnica sú konečné, vrátane poštovného a balného.

Prevádzkovateľ knižnice si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť výšku členského poplatku. Takáto zmena ceny sa nevzťahuje na aktuálne platné členstvo.

Stornovanie objednávky
Objednávateľ služby môže stornovať alebo upraviť objednávku telefonicky alebo emailom, avšak najneskôr do doby zaslania úplne prvej zásielky kníh nasledujúcej po prvej úhrade členstva. V takomto prípade si účtuje knižnica spracovateľský poplatok vo výške 1,5 eura. Tento poplatok bude odrátaný od sumy zaplatenej objednávateľom a zvyšná čiastka bude vrátená na účet objadnávateľa do 15 kalendárnych dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Spôsob platby
Klient knižnice si môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov platby členského poplatku:

  • Platba kartou: prostredníctvom platobnej brány TrustCard je možné platiť kartami Visa, MasterCard, Maestro
  • Platba okamžitým bankovým prevodom: elektronické bankovníctvo prostredníctvom patobnej brány TrustPay (ČSOB, Fio Banka, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, SBERBANK, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VUB banka)
  • Prevod alebo vklad na účet

Platobný proces s TrustPay / TrustCard spĺňa najvyššie štandardy ochrany údajov. Ani obchodník ani TrustPay nemá prístup k citlivým údajom, ktoré zákazník zadáva pri platbe (napr. číslo karty, CVV kód, detaily účtu, prihlasovacie údaje k účtu a pod). Obchodník dostáva len informáciu o úspešnosti transakcie.

Dodacie podmienky a poštovné
Knižnica zasiela knihy klientom prostredníctvom Slovenskej pošty. Knižnica sa snaží odoslať novú zásielku kníh klientovi v rovnaký deň ako prijala zásielku kníh od neho. Dĺžka celej výmeny kníh od odoslania zásielky klientom až po príjem novej zásielky klientom býva obvykle 4 až 7 pracovných dní.

Klienti poštovné neplatia.

Základné údaje o členstve

Výška členského poplatku: 15 eur
V členskom poplatku je predplatené požičanie 20 kníh na dobu max 3 mesiace (4 x 5 kníh)
Počet zásielok: 4
Počet kníh v každej zásielke: 5
Počet kníh v úvodnej zásielke: 6

Wishlist („Želám si“ v časti Môj zoznam kníh)
Každá kniha v knižnici má priradenú úroveň obtiažnosti. Popis jednotlivých úrovní je k dispozícii na stránke www.pandareading.sk v sekcii „Úrovne kníh“.

Wishlist je zoznam titulov kníh, ktoré by si chcel klient požičať a prečítať. Každý klient si môže uložiť na wishlist maximálne 10 titulov ktorejkoľvek úrovne. Z týchto titulov zašle knižnica klientovi 5 titulov. Snahou knižnice je vždy zasielať klientovi tituly podľa jeho výberu, teda tie, ktoré bude mať uložené na wishliste. Môže sa však stať, že v danom momente nebude knižnica schopná dať do zásielky len knihy z wishlistu klienta. V takom prípade si vyhradzuje knižnica právo na zaslanie iného titulu rovnakej úrovne ako tie, čo má klient na wishliste.

Je v záujme klienta priebežne aktualizovať svoj wishlist. Pokiaľ nebude wishlist klienta obsahovať dostatočné množstvo titulov na naplnenie zásielky, vyhradzuje si knižnica právo zaslať tituly rovnakej úrovne, prípadne o jeden stupeň vyššej, ako boli tituly naposledy vrátené knižnici klientom.
Pokiaľ nebude wishlist vytvorený novým klientom knižnice pred kompletizáciou prvej zásielky, budú klientovi bez histórie výpožičiek zaslané tituly z najnižších úrovní.

Výmeny kníh
Po registrácii na www.pandareading.sk a zaplatení členského poplatku bude klientovi zaslaná prvá zásielka kníh. Táto bude obsahovať 6 kníh. Po prečítaní zasielajú klienti naspäť knižnici 5 kníh. Klientom tak ostane na čítanie počas doby výmeny kníh vždy 1 kniha.

Pokiaľ by klient zaslal naspäť nedopatrením menší počet kníh, knižnica mu zašle v ďalšej zásielke len taký počet kníh, aký sa jej vrátil od klienta. Takýto prípad sa bude brať ako regulárna zásielka a klient nemá nárok požadovať akúkoľvek kompenzáciu finančného alebo nefinančného charakteru.
Pokiaľ by klient zaslal knižnici nedopatrením všetky knihy, ktoré má požičané, knižnica mu jednu z takto vrátených kníh zašle naspäť v zásielke spolu s novými knihami.

Klientovi budú zásielky s knihami zasielané na adresu, ktorú uviedol pri objednávke členstva. Je povinnosťou klienta aktualizovať svoje osobné údaje pri každej zmene.
Pokiaľ by klient nedostal novú zásielku kníh do 7 pracovných dní od dátumu odoslania knižnicou (klient je upovedomený emailom), je povinný informovať knižnicu telefonicky alebo emailom. Aktuálne kontaktné údaje sú zverejnené na www.pandareading.sk v časti „Kontakt“.

V každej zásielke bude okrem kníh aj obálka, do ktorej klient vloží knihy po ich prečítaní a zašle naspäť do knižnice. Klient pri zasielaní kníh v poskytnutej obálke poštovné neplatí. Poštovné hradí prijímateľ, teda knižnica. Pokiaľ však klient stratí predtlačenú obálku, poštovné pri zasielaní prečítaných kníh platí klient.

Poškodenie, strata a nevrátenie kníh
Majiteľom požičiavaných kníh je po celý čas prevádzkovateľ www.pandareading.sk. Klient je povinný zaobchádzať s vypožičanými knihami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Bežné opotrebenie kníh sa očakáva, avšak ak bude vrátená kniha v stave, ktorý nedovoľuje jej ďalšie použitie a bude potrebné knihu nahradiť novým kusom, klientovi bude účtovaný poplatok za poškodenie vo výške 7 eur za každú poškodenú knihu.

Pokiaľ dôjde k strate knihy počas doby, keď je kniha vo výpožičke u klienta alebo k jej nevráteniu pri ukončení členstva, bude klientovi účtovaný poplatok 7 eur za každý stratený alebo nevrátený kus knihy.

Ukončenie členstva
Členstvo môže byť ukončené klientom alebo knižnicou.

A) Ukončenie členstva klientom
Klient deklaruje svoj úmysel ukončiť členstvo v knižnici zadaním pokynu „Požiadať o ukončenie členstva“ po kliknutí na ikonku Členstvo a výbere “Ukončiť členstvo”. Tento pokyn musí byť zadaný najneskôr v posledný deň aktuálne platného členského balíčka, inak sa naň nebude prihliadať.

Podmienkou pre platné ukončenie členstva v knižnici je:

  • vrátenie všetkých požičaných kníh do knižnice (tzn. všetkých kníh uvedených v zozname „Čítam“ v Mojom zozname kníh na www.pandareading.sk),
  • zaplatenie všetkých neuhradených poplatkov a pokút, pokiaľ sú voči klientovi registrované.

Klient musí vrátiť knihy do knižnice do 7 kalendárnych dní po poslednom dni platnosti členstva. Túto poslednú zásielku kníh odporúčame zaslať doporučene. Dňom vrátenia kníh do knižnice sa rozumie dátum podania zásielky na pošte.

Pokiaľ klient nevráti všetky požičané knihy naspäť do knižnice do termínu stanoveného v tomto článku bude klientovi účtovaný poplatok 7 eur za každú nevrátenú knihu s okamžitou splatnosťou.

V prípade, že ani 14 kalendárnych dní po dni ukončenia platnosti posledného členského balíčka nebude môcť byť členstvo klientovi platne ukončené v zmysle tohto článku, bude klientovi účtovaná pokuta za nedodržanie podmienok vo výške 15 eur. Účtovaním pokuty nezaniká klientovi povinnosť zaplatiť poplatok za nevrátené knihy.

Pokiaľ klient nevyrovná všetky dlhy voči knižnici najneskôr 30 dní po dni ukončenia platnosti členstva, má knižnica právo požiadať o pomoc pri vymáhaní dlhu advokátsku kanceláriu zaoberajúcu sa vymáhaním pohľadávok.

B) Ukončenie členstva knižnicou
Knižnica si vyhradzuje právo zrušiť klientovi členstvo v týchto prípadoch:

  • Ak je klient v omeškaní s platbou členského a/alebo poplatku za poškodené, stratené alebo nevrátené knihy o viac ako 14 kalendárnych dní.
  • Ak má knižnica podozrenie na zneužívanie služby a jej podmienok alebo doručovacie služby v mieste doručovacej adresy klienta sú nespoľahlivé. Knižnica musí v tomto prípade oznámiť svoj úmysel ukončiť členstvo klientovi minimálne 5 kalendárnych dní pred dňom ukončenia platnosti aktuálneho členstva.

Klient je povinný vrátiť všetky požičané knihy do knižnice do 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia jeho členstva knižnicou. V prípade, že klient vypožičané knihy nevráti, bude mu účtovaný poplatok vo výške 7 eur za každú nevrátenú knihu ako aj zmluvná pokuta za porušenie podmienok vo výške 15 eur s okamžitou splatnosťou.
V prípade, že klient nevyrovná všetky dlhy voči knižnici do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia členstva knižnicou má knižnica právo požiadať o pomoc pri vymáhaní dlhu advokátsku kanceláriu zaoberajúcu sa vymáhaním pohľadávok.

Ochrana osobných údajov
Bližšie informácie nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný klient knižnice uskutočniť priamo v on-line režime po prihlásení na stránke www.pandareading.sk v časti „Môj účeti“.


Prevádzkovateľ knižnice si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pandareading.sk.

Tieto Všeobecné podmienky knižnice sú platné od 1.októbra 2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce Všeobecné podmienky knižnice.