Záručná doba a reklamácie tovaru

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je opravnený reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode www.pandareading.sk u predávajúceho. Nekompletnosť zásielky, poškodenie tovaru alebo prijatie iného ako objednaného tovaru je potrebné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky emailom na adresu info@pandareading.sk alebo telefonicky v pracovné dni na tel.č. 0917 25 90 92. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia tovaru alebo prijatia nesprávneho tovaru nemusia byť uznané. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo za kupujúcim nesprávne uvedenú dodaciu adresu, ani za obsah knihy oficiálne vydanej vydavateľom.
Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri jeho preberaní a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutmé v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčinené prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu Panda - Easy English Reading, Stromová 36, 831 01 Bratislava, k tovaru priloží kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý obržal spolu s tovarom. Bez tohto dokladu nebude tovar prijatý na reklamáciu. Odporúča sa tovar zaslať ako doporučnú zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Po obdržaní reklamovaného tovaru bude kupujúci kontaktovaný. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.